Ви є тут

Подарунок автора

Четвер, 13 Червень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Михайлу Артемовичу Хвесику за подарований примірник книги:

Хвесик М. А. Економіка природокористування: вектори  розвитку : монографія / М. А. Хвесик. - К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. - 398 с.

На основі багаторічних наукових досліджень автора і вчених Державної установи "Інститут природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України" вперше у системній формі презентовано нові результати, які стосуються надзвичайно актуальних проблем економікм природокористування та сталого розвитку. Сформульовано базові імперативи та стратегічні напрями раціоналізації всіх сфер

ресурсокористування на основі інноваційно-інвестиційної моделі, розкрито методологічні та методичні засади капіталізації природно-ресурсної складової соціально-економічного потенціалу сталого розвитку й інституціонального забезпечення сфери природокористування, природно-техногенної та екологічної безпеки, поводження з відходами та вторинного ресурсокористування в умовах децентралізації влади й посилення євроінтеграційного вектору розвитку України. Запропоновано фінансово-економічний механізм управління територільними природно-господарськими комплексами та рентні засади модернізації природно-ресурсної сфери.

Вперше з позицій іноваційної методології визначено вартість природного багатства країни, розкрито змістовні ознаки і структуру організаційни х, економічних та інституційних механізмів упровадження комплексної економічної оцінки природного багатства територій у процес забезпечення збалансованого природокористування та ефективного управління сталим розвитком держави. Охарактеризовано особливості застосування публічно-приватного партнерства у сфері природокористування та наведено основоположні принципи реалізації цієї моделі на регіональному і локальному рівнях.

 Долсідження носить фундаментальних характер, базується на широкому аналізі матеріалів і джерел, є піонерним, оскільки містить багато нових, оригінальних ідей. Робота претендує на важливий внесок у становлення такої галузі економічної науки, як економіка природокористування і сталий розвиток, розв'язання актуальних проблем збереження природних ресурсів і довкілля з одночасним екологічно збалансованим природокористуванням.

Видання буде корисним для науковців, педагогічних працівників, фахівців державного управління, місцевих органів влади, неурядових організацій та осіб, які цікавляться проблемами екології, економіки природокористування і сталого розвитку.

Зображення: