Ви є тут

Подарунок автора

Четвер, 6 Червень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку, доктору філологічних наук, професору, академіку Академії вищої освіти України, заслуженому діячу науки і техніки України, ректору Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за подаровані примірники книг:

Степаненко М.,  Педченко С.  Семантика і функціонування модальних часток у сучасній українській літературній мові : монографія / Микола Степаненко, Ірина Кірічек ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПП Астрая, 2019. – 222 с.

У монографії здійснено комплексний  і багатоаспектний аналіз модальних часток як засобів реалізації субкатегорійних модальних значень із позицій функційної граматики, комунікативної лінгвістики та прагматики; з'ясовано особливості взаємодії об'єктивно-модальних та суб'єктивно-модальних компонентів семантики партикул; поcлідовно розмежовано репрезентовані ними ідентифікувальні й диференційні семи; запропоновано функційно-семантичну класифікацію модальних часток; уведено до наукового обігу поняття "власне модальні частки; "невласне- модальні частки"; розкрито модально-експресивний потенціал вказівних та видільних партикул.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Степаненко М. Префіксально-прийменникова кореляція дієслівного предиката в сучасній українській мові : монографія / Микола Степаненко, Світлана Гралаур ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 231 с.

У монографії проаналізовано зв'язок між префіксом дієслівного предиката й прикметником, що разом із субстантивною словоформою заповнює припредикативну позицію в реченнях із локативним та об'єктним типами детермінації, установлено типологію префіксально-прийменникової кореляції, простежено специфіку формування семантико-синтаксичної структури речень із префіксальним дієсловом-предикатом.

Для науковців, викладачів і студентів гуманітарних факультетів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Зображення: